آموزش سنتور چهار مضراب کرد بیات

آموزش سنتور چهار مضراب کرد بیات