آیا یادگیری دف ساده است؟

آیا یادگیری دف ساده است؟