نوشته شده در

تنبک نوازی 6و8

تنبک نوازی 6و8

تنبک نوازی 6و8

تکنوازی تمبک 6/8 | تنبک نوازی 6و8 | ریتم 6/4 تنبک | ریتم 3/4 تنبک | ریتم 4/4 تنبک | تنبک دهانه 28 | تنبک 4 مهر رحیم شیرانی | تنبک 4 مهر شیرانی | تنبک 3 مهر