دونوازی سنتور و تنبک


دونوازی سنتور و تنبک ، استاد مسعود آرامش مدیر مسؤل بخش موسیقی مهتاب و نوازنده سنتور به همراه استاد بابك خواجه نوری نوازنده تنبك در مؤسسه مهتاب www.khajehnori.ir