ساز سنتور بهتر است یا گیتار

ساز سنتور بهتر است یا گیتار