ساز قانون متعلق به کدام کشور است

ساز قانون متعلق به کدام کشور است