ویژگی های یک ساز دف چیست؟

ویژگی های یک ساز دف چیست؟