پیانو ساز زهی است؟

پیانو ساز زهی است؟

پیانو ساز زهی است؟