چه چیزهای برای آموزش دف نیاز داریم؟

چه چیزهای برای آموزش دف نیاز داریم؟