نوشته شده در

قیمت انواع دف

قیمت انواع دف

قیمت انواع دف | فروشگاه ساز دف | کلاس دف در کرج | کلاس دف در تهران | کلاس دف برای کودکان | آموزش دف از صفر تا صد | آموزش دف چقدر طول میکشد | آموزش خصوصی دف | آموزش تصویری دف | آموزش حرکت بک در دف | آموزش اشاره در دف | اشاره چپ در دف

نوشته شده در

فروشگاه ساز دف

فروشگاه ساز دف

قیمت انواع دف | فروشگاه ساز دف | کلاس دف در کرج | کلاس دف در تهران | کلاس دف برای کودکان | آموزش دف از صفر تا صد | آموزش دف چقدر طول میکشد | آموزش خصوصی دف | آموزش تصویری دف | آموزش حرکت بک در دف | آموزش اشاره در دف | اشاره چپ در دف

نوشته شده در

کلاس دف در کرج

کلاس دف در کرج

قیمت انواع دف | فروشگاه ساز دف | کلاس دف در کرج | کلاس دف در تهران | کلاس دف برای کودکان | آموزش دف از صفر تا صد | آموزش دف چقدر طول میکشد | آموزش خصوصی دف | آموزش تصویری دف | آموزش حرکت بک در دف | آموزش اشاره در دف | اشاره چپ در دف

نوشته شده در

کلاس دف در تهران

کلاس دف در تهران

قیمت انواع دف | فروشگاه ساز دف | کلاس دف در کرج | کلاس دف در تهران | کلاس دف برای کودکان | آموزش دف از صفر تا صد | آموزش دف چقدر طول میکشد | آموزش خصوصی دف | آموزش تصویری دف | آموزش حرکت بک در دف | آموزش اشاره در دف | اشاره چپ در دف

نوشته شده در

کلاس دف برای کودکان

کلاس دف برای کودکان

قیمت انواع دف | فروشگاه ساز دف | کلاس دف در کرج | کلاس دف در تهران | کلاس دف برای کودکان | آموزش دف از صفر تا صد | آموزش دف چقدر طول میکشد | آموزش خصوصی دف | آموزش تصویری دف | آموزش حرکت بک در دف | آموزش اشاره در دف | اشاره چپ در دف

نوشته شده در

آموزش دف از صفر تا صد

آموزش دف از صفر تا صد

قیمت انواع دف | فروشگاه ساز دف | کلاس دف در کرج | کلاس دف در تهران | کلاس دف برای کودکان | آموزش دف از صفر تا صد | آموزش دف چقدر طول میکشد | آموزش خصوصی دف | آموزش تصویری دف | آموزش حرکت بک در دف | آموزش اشاره در دف | اشاره چپ در دف

نوشته شده در

آموزش دف چقدر طول میکشد

آموزش دف چقدر طول میکشد

قیمت انواع دف | فروشگاه ساز دف | کلاس دف در کرج | کلاس دف در تهران | کلاس دف برای کودکان | آموزش دف از صفر تا صد | آموزش دف چقدر طول میکشد | آموزش خصوصی دف | آموزش تصویری دف | آموزش حرکت بک در دف | آموزش اشاره در دف | اشاره چپ در دف

نوشته شده در

آموزش خصوصی دف

آموزش خصوصی دف

قیمت انواع دف | فروشگاه ساز دف | کلاس دف در کرج | کلاس دف در تهران | کلاس دف برای کودکان | آموزش دف از صفر تا صد | آموزش دف چقدر طول میکشد | آموزش خصوصی دف | آموزش تصویری دف | آموزش حرکت بک در دف | آموزش اشاره در دف | اشاره چپ در دف

نوشته شده در

آموزش تصویری دف

آموزش تصویری دف

قیمت انواع دف | فروشگاه ساز دف | کلاس دف در کرج | کلاس دف در تهران | کلاس دف برای کودکان | آموزش دف از صفر تا صد | آموزش دف چقدر طول میکشد | آموزش خصوصی دف | آموزش تصویری دف | آموزش حرکت بک در دف | آموزش اشاره در دف | اشاره چپ در دف

نوشته شده در

آموزش حرکت بک در دف

آموزش حرکت بک در دف

قیمت انواع دف | فروشگاه ساز دف | کلاس دف در کرج | کلاس دف در تهران | کلاس دف برای کودکان | آموزش دف از صفر تا صد | آموزش دف چقدر طول میکشد | آموزش خصوصی دف | آموزش تصویری دف | آموزش حرکت بک در دف | آموزش اشاره در دف | اشاره چپ در دف

نوشته شده در

آموزش اشاره در دف

آموزش اشاره در دف

قیمت انواع دف | فروشگاه ساز دف | کلاس دف در کرج | کلاس دف در تهران | کلاس دف برای کودکان | آموزش دف از صفر تا صد | آموزش دف چقدر طول میکشد | آموزش خصوصی دف | آموزش تصویری دف | آموزش حرکت بک در دف | آموزش اشاره در دف | اشاره چپ در دف

نوشته شده در

اشاره چپ در دف

اشاره چپ در دف

قیمت انواع دف | فروشگاه ساز دف | کلاس دف در کرج | کلاس دف در تهران | کلاس دف برای کودکان | آموزش دف از صفر تا صد | آموزش دف چقدر طول میکشد | آموزش خصوصی دف | آموزش تصویری دف | آموزش حرکت بک در دف | آموزش اشاره در دف | اشاره چپ در دف

نوشته شده در

آموزش چپ ریز دف

آموزش چپ ریز دف

آموزش چپ ریز دف | آموزش ضربه چپ دف | فیلم دف نوازی | بهترین مدرس دف | دونوازی سنتور و دف | دونوازی دف و گیتار | دونوازی دف و تار | دونوازی کمانچه و دف | دونوازی پیانو و دف | دونوازی ویولن و دف | دونوازی نی و دف | کنسرت دف نوازی

نوشته شده در

آموزش ضربه چپ دف

آموزش ضربه چپ دف

آموزش چپ ریز دف | آموزش ضربه چپ دف | فیلم دف نوازی | بهترین مدرس دف | دونوازی سنتور و دف | دونوازی دف و گیتار | دونوازی دف و تار | دونوازی کمانچه و دف | دونوازی پیانو و دف | دونوازی ویولن و دف | دونوازی نی و دف | کنسرت دف نوازی

نوشته شده در

فیلم دف نوازی

فیلم دف نوازی

آموزش چپ ریز دف | آموزش ضربه چپ دف | فیلم دف نوازی | بهترین مدرس دف | دونوازی سنتور و دف | دونوازی دف و گیتار | دونوازی دف و تار | دونوازی کمانچه و دف | دونوازی پیانو و دف | دونوازی ویولن و دف | دونوازی نی و دف | کنسرت دف نوازی

نوشته شده در

بهترین مدرس دف

بهترین مدرس دف

آموزش چپ ریز دف | آموزش ضربه چپ دف | فیلم دف نوازی | بهترین مدرس دف | دونوازی سنتور و دف | دونوازی دف و گیتار | دونوازی دف و تار | دونوازی کمانچه و دف | دونوازی پیانو و دف | دونوازی ویولن و دف | دونوازی نی و دف | کنسرت دف نوازی

نوشته شده در

دونوازی سنتور و دف

دونوازی سنتور و دف

آموزش چپ ریز دف | آموزش ضربه چپ دف | فیلم دف نوازی | بهترین مدرس دف | دونوازی سنتور و دف | دونوازی دف و گیتار | دونوازی دف و تار | دونوازی کمانچه و دف | دونوازی پیانو و دف | دونوازی ویولن و دف | دونوازی نی و دف | کنسرت دف نوازی

نوشته شده در

دونوازی دف و گیتار

دونوازی دف و گیتار

آموزش چپ ریز دف | آموزش ضربه چپ دف | فیلم دف نوازی | بهترین مدرس دف | دونوازی سنتور و دف | دونوازی دف و گیتار | دونوازی دف و تار | دونوازی کمانچه و دف | دونوازی پیانو و دف | دونوازی ویولن و دف | دونوازی نی و دف | کنسرت دف نوازی

نوشته شده در

دونوازی تنبک و دف

دونوازی تنبک و دف

دونوازی تنبک و دف

دونوازی تنبک و گیتار | دونوازی تنبک و کاخن | دونوازی تنبک و داربوکا | دونوازی تنبک و تمپو | دونوازی تنبک و پرکاشن | دونوازی تنبک و دف | دونوازی کمانچه و تنبک | دونوازی پیانو و تنبک

نوشته شده در

دونوازی دف و تار

دونوازی دف و تار

آموزش چپ ریز دف | آموزش ضربه چپ دف | فیلم دف نوازی | بهترین مدرس دف | دونوازی سنتور و دف | دونوازی دف و گیتار | دونوازی دف و تار | دونوازی کمانچه و دف | دونوازی پیانو و دف | دونوازی ویولن و دف | دونوازی نی و دف | کنسرت دف نوازی

نوشته شده در

دونوازی کمانچه و دف

دونوازی کمانچه و دف

آموزش چپ ریز دف | آموزش ضربه چپ دف | فیلم دف نوازی | بهترین مدرس دف | دونوازی سنتور و دف | دونوازی دف و گیتار | دونوازی دف و تار | دونوازی کمانچه و دف | دونوازی پیانو و دف | دونوازی ویولن و دف | دونوازی نی و دف | کنسرت دف نوازی

نوشته شده در

دونوازی پیانو و دف

دونوازی پیانو و دف

آموزش چپ ریز دف | آموزش ضربه چپ دف | فیلم دف نوازی | بهترین مدرس دف | دونوازی سنتور و دف | دونوازی دف و گیتار | دونوازی دف و تار | دونوازی کمانچه و دف | دونوازی پیانو و دف | دونوازی ویولن و دف | دونوازی نی و دف | کنسرت دف نوازی

نوشته شده در

دونوازی ویولن و دف

دونوازی ویولن و دف

آموزش چپ ریز دف | آموزش ضربه چپ دف | فیلم دف نوازی | بهترین مدرس دف | دونوازی سنتور و دف | دونوازی دف و گیتار | دونوازی دف و تار | دونوازی کمانچه و دف | دونوازی پیانو و دف | دونوازی ویولن و دف | دونوازی نی و دف | کنسرت دف نوازی

نوشته شده در

دونوازی نی و دف

دونوازی نی و دف

آموزش چپ ریز دف | آموزش ضربه چپ دف | فیلم دف نوازی | بهترین مدرس دف | دونوازی سنتور و دف | دونوازی دف و گیتار | دونوازی دف و تار | دونوازی کمانچه و دف | دونوازی پیانو و دف | دونوازی ویولن و دف | دونوازی نی و دف | کنسرت دف نوازی

نوشته شده در

کنسرت دف نوازی

کنسرت دف نوازی

آموزش چپ ریز دف | آموزش ضربه چپ دف | فیلم دف نوازی | بهترین مدرس دف | دونوازی سنتور و دف | دونوازی دف و گیتار | دونوازی دف و تار | دونوازی کمانچه و دف | دونوازی پیانو و دف | دونوازی ویولن و دف | دونوازی نی و دف | کنسرت دف نوازی

نوشته شده در

آموزشگاه دف

آموزشگاه دف

آموزشگاه دف | آموزش نت خوانی دف | دانلود نرم افزار دف | آموزش حرفه ای دف | آموزش مجازی دف | آموزش سریع‌ دف | کتاب خودآموز دف | دانلود رایگان کتاب خودآموز دف | آموزش گام به گام دف | آموزش دف در کرج | دانلود آهنگ دف | آموزش کار با دف

نوشته شده در

آموزش نت خوانی دف

آموزش نت خوانی دف

آموزشگاه دف | آموزش نت خوانی دف | دانلود نرم افزار دف | آموزش حرفه ای دف | آموزش مجازی دف | آموزش سریع‌ دف | کتاب خودآموز دف | دانلود رایگان کتاب خودآموز دف | آموزش گام به گام دف | آموزش دف در کرج | دانلود آهنگ دف | آموزش کار با دف

نوشته شده در

دانلود نرم افزار دف

دانلود نرم افزار دف

آموزشگاه دف | آموزش نت خوانی دف | دانلود نرم افزار دف | آموزش حرفه ای دف | آموزش مجازی دف | آموزش سریع‌ دف | کتاب خودآموز دف | دانلود رایگان کتاب خودآموز دف | آموزش گام به گام دف | آموزش دف در کرج | دانلود آهنگ دف | آموزش کار با دف

نوشته شده در

آموزش حرفه ای دف

آموزش حرفه ای دف

آموزشگاه دف | آموزش نت خوانی دف | دانلود نرم افزار دف | آموزش حرفه ای دف | آموزش مجازی دف | آموزش سریع‌ دف | کتاب خودآموز دف | دانلود رایگان کتاب خودآموز دف | آموزش گام به گام دف | آموزش دف در کرج | دانلود آهنگ دف | آموزش کار با دف

نوشته شده در

آموزش مجازی دف

آموزش مجازی دف

آموزشگاه دف | آموزش نت خوانی دف | دانلود نرم افزار دف | آموزش حرفه ای دف | آموزش مجازی دف | آموزش سریع‌ دف | کتاب خودآموز دف | دانلود رایگان کتاب خودآموز دف | آموزش گام به گام دف | آموزش دف در کرج | دانلود آهنگ دف | آموزش کار با دف

نوشته شده در

آموزش سریع‌ دف

آموزش سریع‌ دف

آموزشگاه دف | آموزش نت خوانی دف | دانلود نرم افزار دف | آموزش حرفه ای دف | آموزش مجازی دف | آموزش سریع‌ دف | کتاب خودآموز دف | دانلود رایگان کتاب خودآموز دف | آموزش گام به گام دف | آموزش دف در کرج | دانلود آهنگ دف | آموزش کار با دف

نوشته شده در

کتاب خودآموز دف

کتاب خودآموز دف

آموزشگاه دف | آموزش نت خوانی دف | دانلود نرم افزار دف | آموزش حرفه ای دف | آموزش مجازی دف | آموزش سریع‌ دف | کتاب خودآموز دف | دانلود رایگان کتاب خودآموز دف | آموزش گام به گام دف | آموزش دف در کرج | دانلود آهنگ دف | آموزش کار با دف

نوشته شده در

دانلود رایگان کتاب خودآموز دف

دانلود رایگان کتاب خودآموز دف

آموزشگاه دف | آموزش نت خوانی دف | دانلود نرم افزار دف | آموزش حرفه ای دف | آموزش مجازی دف | آموزش سریع‌ دف | کتاب خودآموز دف | دانلود رایگان کتاب خودآموز دف | آموزش گام به گام دف | آموزش دف در کرج | دانلود آهنگ دف | آموزش کار با دف

نوشته شده در

آموزش گام به گام دف

آموزش گام به گام دف

آموزشگاه دف | آموزش نت خوانی دف | دانلود نرم افزار دف | آموزش حرفه ای دف | آموزش مجازی دف | آموزش سریع‌ دف | کتاب خودآموز دف | دانلود رایگان کتاب خودآموز دف | آموزش گام به گام دف | آموزش دف در کرج | دانلود آهنگ دف | آموزش کار با دف

نوشته شده در

آموزش دف در کرج

آموزش دف در کرج

آموزشگاه دف | آموزش نت خوانی دف | دانلود نرم افزار دف | آموزش حرفه ای دف | آموزش مجازی دف | آموزش سریع‌ دف | کتاب خودآموز دف | دانلود رایگان کتاب خودآموز دف | آموزش گام به گام دف | آموزش دف در کرج | دانلود آهنگ دف | آموزش کار با دف

نوشته شده در

دانلود آهنگ دف

دانلود آهنگ دف

آموزشگاه دف | آموزش نت خوانی دف | دانلود نرم افزار دف | آموزش حرفه ای دف | آموزش مجازی دف | آموزش سریع‌ دف | کتاب خودآموز دف | دانلود رایگان کتاب خودآموز دف | آموزش گام به گام دف | آموزش دف در کرج | دانلود آهنگ دف | آموزش کار با دف

نوشته شده در

آموزش ریتم ۴/۴ دف

آموزش ریتم ۴/۴ دف

آموزش دف زدن | دف نوازی استاد بابک خواجه نوری | فیلم آموزش دف | کتاب آموزش دف | ریتم های دف | آموزش آنلاین دف | آموزش ریتم ۴/۴ دف | اصول دف زدن | نحوه ی در دست گرفتن دف | تکنیک ریز در دف | آموزش ریز زدن دف | کلاس آموزش دف

نوشته شده در

آموزش کار با دف

آموزش کار با دف

آموزشگاه دف | آموزش نت خوانی دف | دانلود نرم افزار دف | آموزش حرفه ای دف | آموزش مجازی دف | آموزش سریع‌ دف | کتاب خودآموز دف | دانلود رایگان کتاب خودآموز دف | آموزش گام به گام دف | آموزش دف در کرج | دانلود آهنگ دف | آموزش کار با دف

نوشته شده در

اصول دف زدن

اصول دف زدن

آموزش دف زدن | دف نوازی استاد بابک خواجه نوری | فیلم آموزش دف | کتاب آموزش دف | ریتم های دف | آموزش آنلاین دف | آموزش ریتم ۴/۴ دف | اصول دف زدن | نحوه ی در دست گرفتن دف | تکنیک ریز در دف | آموزش ریز زدن دف | کلاس آموزش دف

نوشته شده در

نحوه ی در دست گرفتن دف

نحوه ی در دست گرفتن دف

آموزش دف زدن | دف نوازی استاد بابک خواجه نوری | فیلم آموزش دف | کتاب آموزش دف | ریتم های دف | آموزش آنلاین دف | آموزش ریتم ۴/۴ دف | اصول دف زدن | نحوه ی در دست گرفتن دف | تکنیک ریز در دف | آموزش ریز زدن دف | کلاس آموزش دف

نوشته شده در

تکنیک ریز در دف

تکنیک ریز در دف

آموزش دف زدن | دف نوازی استاد بابک خواجه نوری | فیلم آموزش دف | کتاب آموزش دف | ریتم های دف | آموزش آنلاین دف | آموزش ریتم ۴/۴ دف | اصول دف زدن | نحوه ی در دست گرفتن دف | تکنیک ریز در دف | آموزش ریز زدن دف | کلاس آموزش دف

نوشته شده در

آموزش ریز زدن دف

آموزش ریز زدن دف

آموزش دف زدن | دف نوازی استاد بابک خواجه نوری | فیلم آموزش دف | کتاب آموزش دف | ریتم های دف | آموزش آنلاین دف | آموزش ریتم ۴/۴ دف | اصول دف زدن | نحوه ی در دست گرفتن دف | تکنیک ریز در دف | آموزش ریز زدن دف | کلاس آموزش دف

نوشته شده در

کلاس آموزش دف

کلاس آموزش دف

آموزش دف زدن | دف نوازی استاد بابک خواجه نوری | فیلم آموزش دف | کتاب آموزش دف | ریتم های دف | آموزش آنلاین دف | آموزش ریتم ۴/۴ دف | اصول دف زدن | نحوه ی در دست گرفتن دف | تکنیک ریز در دف | آموزش ریز زدن دف | کلاس آموزش دف

نوشته شده در

دانلود کتاب نت دف

دانلود کتاب نت دف

دانلود کتاب نت دف | دانلود pdf آموزش دف | دانلود کتاب آموزش دف | تک نوازی دف | دانلود ریتم 6/8 دف | دانلود ریتم 2/4 دف | دانلود آهنگ دف زدن شاد | آهنگ تکنوازی دف | آهنگ دف نوازی | دف نوازی شاد | کانال آموزش دف | آموزش دف استاد خواجه نوری

نوشته شده در

دانلود pdf آموزش دف

دانلود pdf آموزش دف

دانلود کتاب نت دف | دانلود pdf آموزش دف | دانلود کتاب آموزش دف | تک نوازی دف | دانلود ریتم 6/8 دف | دانلود ریتم 2/4 دف | دانلود آهنگ دف زدن شاد | آهنگ تکنوازی دف | آهنگ دف نوازی | دف نوازی شاد | کانال آموزش دف | آموزش دف استاد خواجه نوری

نوشته شده در

دانلود کتاب آموزش دف

دانلود کتاب آموزش دف

دانلود کتاب نت دف | دانلود pdf آموزش دف | دانلود کتاب آموزش دف | تک نوازی دف | دانلود ریتم 6/8 دف | دانلود ریتم 2/4 دف | دانلود آهنگ دف زدن شاد | آهنگ تکنوازی دف | آهنگ دف نوازی | دف نوازی شاد | کانال آموزش دف | آموزش دف استاد خواجه نوری

نوشته شده در

تک نوازی دف

تک نوازی دف

دانلود کتاب نت دف | دانلود pdf آموزش دف | دانلود کتاب آموزش دف | تک نوازی دف | دانلود ریتم 6/8 دف | دانلود ریتم 2/4 دف | دانلود آهنگ دف زدن شاد | آهنگ تکنوازی دف | آهنگ دف نوازی | دف نوازی شاد | کانال آموزش دف | آموزش دف استاد خواجه نوری

نوشته شده در

دانلود ریتم 6/8 دف

دانلود ریتم 6/8 دف

دانلود کتاب نت دف | دانلود pdf آموزش دف | دانلود کتاب آموزش دف | تک نوازی دف | دانلود ریتم 6/8 دف | دانلود ریتم 2/4 دف | دانلود آهنگ دف زدن شاد | آهنگ تکنوازی دف | آهنگ دف نوازی | دف نوازی شاد | کانال آموزش دف | آموزش دف استاد خواجه نوری

نوشته شده در

دانلود ریتم 2/4 دف

دانلود ریتم 2/4 دف

دانلود کتاب نت دف | دانلود pdf آموزش دف | دانلود کتاب آموزش دف | تک نوازی دف | دانلود ریتم 6/8 دف | دانلود ریتم 2/4 دف | دانلود آهنگ دف زدن شاد | آهنگ تکنوازی دف | آهنگ دف نوازی | دف نوازی شاد | کانال آموزش دف | آموزش دف استاد خواجه نوری

نوشته شده در

دانلود آهنگ دف زدن شاد

دانلود آهنگ دف زدن شاد

دانلود کتاب نت دف | دانلود pdf آموزش دف | دانلود کتاب آموزش دف | تک نوازی دف | دانلود ریتم 6/8 دف | دانلود ریتم 2/4 دف | دانلود آهنگ دف زدن شاد | آهنگ تکنوازی دف | آهنگ دف نوازی | دف نوازی شاد | کانال آموزش دف | آموزش دف استاد خواجه نوری

نوشته شده در

آهنگ تکنوازی دف

آهنگ تکنوازی دف

دانلود کتاب نت دف | دانلود pdf آموزش دف | دانلود کتاب آموزش دف | تک نوازی دف | دانلود ریتم 6/8 دف | دانلود ریتم 2/4 دف | دانلود آهنگ دف زدن شاد | آهنگ تکنوازی دف | آهنگ دف نوازی | دف نوازی شاد | کانال آموزش دف | آموزش دف استاد خواجه نوری

نوشته شده در

آهنگ دف نوازی

آهنگ دف نوازی

دانلود کتاب نت دف | دانلود pdf آموزش دف | دانلود کتاب آموزش دف | تک نوازی دف | دانلود ریتم 6/8 دف | دانلود ریتم 2/4 دف | دانلود آهنگ دف زدن شاد | آهنگ تکنوازی دف | آهنگ دف نوازی | دف نوازی شاد | کانال آموزش دف | آموزش دف استاد خواجه نوری

نوشته شده در

دف نوازی شاد

دف نوازی شاد

دانلود کتاب نت دف | دانلود pdf آموزش دف | دانلود کتاب آموزش دف | تک نوازی دف | دانلود ریتم 6/8 دف | دانلود ریتم 2/4 دف | دانلود آهنگ دف زدن شاد | آهنگ تکنوازی دف | آهنگ دف نوازی | دف نوازی شاد | کانال آموزش دف | آموزش دف استاد خواجه نوری

نوشته شده در

کانال آموزش دف

کانال آموزش دف

دانلود کتاب نت دف | دانلود pdf آموزش دف | دانلود کتاب آموزش دف | تک نوازی دف | دانلود ریتم 6/8 دف | دانلود ریتم 2/4 دف | دانلود آهنگ دف زدن شاد | آهنگ تکنوازی دف | آهنگ دف نوازی | دف نوازی شاد | کانال آموزش دف | آموزش دف استاد خواجه نوری

نوشته شده در

آموزش دف استاد خواجه نوری

آموزش دف استاد خواجه نوری

دانلود کتاب نت دف | دانلود pdf آموزش دف | دانلود کتاب آموزش دف | تک نوازی دف | دانلود ریتم 6/8 دف | دانلود ریتم 2/4 دف | دانلود آهنگ دف زدن شاد | آهنگ تکنوازی دف | آهنگ دف نوازی | دف نوازی شاد | کانال آموزش دف | آموزش دف استاد خواجه نوری

نوشته شده در

دانلود رایگان کتاب آموزش دف

دانلود رایگان کتاب آموزش دف

دانلود رایگان کتاب آموزش دف | ویژگی های یک ساز دف چیست؟ | آیا یادگیری دف ساده است؟ | چه چیزهای برای آموزش دف نیاز داریم؟ | آیا دف حتما باید مهر داشته باشد؟ | آیا امکان تدریس دف بصورت آنلاین وجود دارد؟ | چه سنی برای آموزش دف مناسب است؟ | آيا آموزش دف براي كودكان نيز مناسب است؟ | آيا نواختن دف سخت است؟ | آيا برای آموختن دف متد نوشته شده خاصی وجود دارد؟

نوشته شده در

ویژگی های یک ساز دف چیست؟

ویژگی های یک ساز دف چیست؟

دانلود رایگان کتاب آموزش دف | ویژگی های یک ساز دف چیست؟ | آیا یادگیری دف ساده است؟ | چه چیزهای برای آموزش دف نیاز داریم؟ | آیا دف حتما باید مهر داشته باشد؟ | آیا امکان تدریس دف بصورت آنلاین وجود دارد؟ | چه سنی برای آموزش دف مناسب است؟ | آيا آموزش دف براي كودكان نيز مناسب است؟ | آيا نواختن دف سخت است؟ | آيا برای آموختن دف متد نوشته شده خاصی وجود دارد؟

نوشته شده در

آیا یادگیری دف ساده است؟

آیا یادگیری دف ساده است؟

دانلود رایگان کتاب آموزش دف | ویژگی های یک ساز دف چیست؟ | آیا یادگیری دف ساده است؟ | چه چیزهای برای آموزش دف نیاز داریم؟ | آیا دف حتما باید مهر داشته باشد؟ | آیا امکان تدریس دف بصورت آنلاین وجود دارد؟ | چه سنی برای آموزش دف مناسب است؟ | آيا آموزش دف براي كودكان نيز مناسب است؟ | آيا نواختن دف سخت است؟ | آيا برای آموختن دف متد نوشته شده خاصی وجود دارد؟

نوشته شده در

چه چیزهای برای آموزش دف نیاز داریم؟

چه چیزهای برای آموزش دف نیاز داریم؟

دانلود رایگان کتاب آموزش دف | ویژگی های یک ساز دف چیست؟ | آیا یادگیری دف ساده است؟ | چه چیزهای برای آموزش دف نیاز داریم؟ | آیا دف حتما باید مهر داشته باشد؟ | آیا امکان تدریس دف بصورت آنلاین وجود دارد؟ | چه سنی برای آموزش دف مناسب است؟ | آيا آموزش دف براي كودكان نيز مناسب است؟ | آيا نواختن دف سخت است؟ | آيا برای آموختن دف متد نوشته شده خاصی وجود دارد؟

نوشته شده در

آیا دف حتما باید مهر داشته باشد؟

آیا دف حتما باید مهر داشته باشد؟

دانلود رایگان کتاب آموزش دف | ویژگی های یک ساز دف چیست؟ | آیا یادگیری دف ساده است؟ | چه چیزهای برای آموزش دف نیاز داریم؟ | آیا دف حتما باید مهر داشته باشد؟ | آیا امکان تدریس دف بصورت آنلاین وجود دارد؟ | چه سنی برای آموزش دف مناسب است؟ | آيا آموزش دف براي كودكان نيز مناسب است؟ | آيا نواختن دف سخت است؟ | آيا برای آموختن دف متد نوشته شده خاصی وجود دارد؟

نوشته شده در

آیا امکان تدریس دف بصورت آنلاین وجود دارد؟

آیا امکان تدریس دف بصورت آنلاین وجود دارد؟

دانلود رایگان کتاب آموزش دف | ویژگی های یک ساز دف چیست؟ | آیا یادگیری دف ساده است؟ | چه چیزهای برای آموزش دف نیاز داریم؟ | آیا دف حتما باید مهر داشته باشد؟ | آیا امکان تدریس دف بصورت آنلاین وجود دارد؟ | چه سنی برای آموزش دف مناسب است؟ | آيا آموزش دف براي كودكان نيز مناسب است؟ | آيا نواختن دف سخت است؟ | آيا برای آموختن دف متد نوشته شده خاصی وجود دارد؟

نوشته شده در

چه سنی برای آموزش دف مناسب است؟

چه سنی برای آموزش دف مناسب است؟

دانلود رایگان کتاب آموزش دف | ویژگی های یک ساز دف چیست؟ | آیا یادگیری دف ساده است؟ | چه چیزهای برای آموزش دف نیاز داریم؟ | آیا دف حتما باید مهر داشته باشد؟ | آیا امکان تدریس دف بصورت آنلاین وجود دارد؟ | چه سنی برای آموزش دف مناسب است؟ | آيا آموزش دف براي كودكان نيز مناسب است؟ | آيا نواختن دف سخت است؟ | آيا برای آموختن دف متد نوشته شده خاصی وجود دارد؟

نوشته شده در

آيا آموزش دف براي كودكان نيز مناسب است؟

آيا آموزش دف براي كودكان نيز مناسب است؟

دانلود رایگان کتاب آموزش دف | ویژگی های یک ساز دف چیست؟ | آیا یادگیری دف ساده است؟ | چه چیزهای برای آموزش دف نیاز داریم؟ | آیا دف حتما باید مهر داشته باشد؟ | آیا امکان تدریس دف بصورت آنلاین وجود دارد؟ | چه سنی برای آموزش دف مناسب است؟ | آيا آموزش دف براي كودكان نيز مناسب است؟ | آيا نواختن دف سخت است؟ | آيا برای آموختن دف متد نوشته شده خاصی وجود دارد؟

نوشته شده در

آيا نواختن دف سخت است؟

آيا نواختن دف سخت است؟

دانلود رایگان کتاب آموزش دف | ویژگی های یک ساز دف چیست؟ | آیا یادگیری دف ساده است؟ | چه چیزهای برای آموزش دف نیاز داریم؟ | آیا دف حتما باید مهر داشته باشد؟ | آیا امکان تدریس دف بصورت آنلاین وجود دارد؟ | چه سنی برای آموزش دف مناسب است؟ | آيا آموزش دف براي كودكان نيز مناسب است؟ | آيا نواختن دف سخت است؟ | آيا برای آموختن دف متد نوشته شده خاصی وجود دارد؟

نوشته شده در

آيا برای آموختن دف متد نوشته شده خاصی وجود دارد؟

آيا برای آموختن دف متد نوشته شده خاصی وجود دارد؟

دانلود رایگان کتاب آموزش دف | ویژگی های یک ساز دف چیست؟ | آیا یادگیری دف ساده است؟ | چه چیزهای برای آموزش دف نیاز داریم؟ | آیا دف حتما باید مهر داشته باشد؟ | آیا امکان تدریس دف بصورت آنلاین وجود دارد؟ | چه سنی برای آموزش دف مناسب است؟ | آيا آموزش دف براي كودكان نيز مناسب است؟ | آيا نواختن دف سخت است؟ | آيا برای آموختن دف متد نوشته شده خاصی وجود دارد؟

نوشته شده در

توضیحات مختصر و مهم در مورد ساز دف

توضیحات مختصر و مهم در مورد ساز دف

در این مقاله سعی داریم به سوالات ذهنی شما در مورد آموزش دف نوازی پاسخ دهیم .

*کلمۀ دف به معنای کوبیدن است.

*دف سازی است کوبه ای متشکل از کمانه ای چوبی به عرض ۵ تا ۷ سانتی متر و به شکل دایره که یک دهانۀ آن با پوست یا طلق پوشیده می شود.

*در جدارۀ داخلی این کمانه حلقه هایی در دسته های چهارتایی نصب می گردد که در هنگام نواختن ساز، با برخورد به پوست و به یکدیگر اصواتی ویژه تولید می کنند.

*این ساز با انگشتان هر دو دست نواخته میشود.

*ساز در دست مخالف دست نوشتاری و کاربردی قرار میگیرد.

*وزن اصلی ساز روی یک دست است ودست دیگر بیشتر برقرار کنندۀ تعادل ساز است.

*دف در گذشته در مراسم عرفانی کاربرد داشته و امروزه هم به صورت تکی و هم برای همراهی سازهای دیگر در گروه های موسیقی بسیار استفاده می شود.

*از نوازندگان معروف این ساز می توان از بیژن کامکار، مسعود حبیبی، حسین رضایی نیا، رضا دربندی، مهران روز علیزاده و ……. نام برد.

——-سختی ها و دشواری های ساز———

*سنگین بودن ساز به دلیل قرار گرفتن کل وزن ساز روی یک دست و اجرا و تمرین با همین حالت

*صدای بلند ساز که اگه جای تمرین مناسبی رو ندارید خیلی پیشرفت در این ساز سخت میشه!!!!

——-راحتی ها و لذت های ساز———

*معمولا نسبت به سازهای دیگر زودتر به نتیجه ابتدایی و اجرایی هر چند مختصر میرسد.

*به خاطر شرایط صدایی خاص، ساز دف سازی هیجان انگیز و پر انرژی میباشد. ( به قول معروف برای دف زدن یا باید سرحال باشی یا با دف زدن سرحال میشی!!!!!).

سوالات اساسی هنرجویان و پاسخ به سوالات

در این قسمت به ۱۱ سوال پاسخ خواهیم داد.

۱* آیا برای آموزش دف شیوه آموزشی و نوشته شده ی خاصی وجود دارد؟

کتاب های زیادی برای آموزش دف وجود دارد. مانند:

کتاب شیوه دف نوازی آقای مسعود حبیبی ، کتاب آموزش دف بیژن کامکار، کتاب صد درس دف مجید وطنیان، کتاب آموزش دف مهران روز علیزاده

۲* آیا نواختن دف سخت است؟

هیچ سازی آسان یا سخت نیست و هر کدام سختی ها و آسانی های خود را دارد و برای نواختن هر کدام بایستی روزانه تمرین کنید.

خوب نواختن هر سازی به دو عامل زمان و تمرین نیاز دارد.

۳*آیا آموزش ساز دف برای من دیر نیست؟

آموختن موسیقی در هیچ سنی دیر نیست. بقول معروف ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است!

۴* از چه موقع بایستی نسبت به خرید ساز دف اقدام کنم ؟

قبل از تهیه ساز حتما با مربی خود مشورت کنید. قبل از شروع جلسه اول دف را تهیه کنید چون ما بسیار مشتاقیم که شما هر چه سریع تر ساز دف را یاد بگیرید.

۵*در حال حاضر قیمت یک دف چقدر است و من به چه نوع سازی نیاز دارم؟

قیمت دف از ۱۰۰ هزار  تومان شروع و بر اساس کیفیت ساز مورد نظر تا ۵۰۰ هزار تومان پیش می رود.

** برای خرید ساز حتما با مربی خود مشورت کنید و نظر او را جویا شوید چون به قول معروف بالاخره مربی چند تا پیراهن بیشتر از شما در دف نوازی پاره کرده است.

۶* ویژگی های یک ساز ( دف ) خوب چیست؟

در مورد دف، تاب نداشتن کمانه ی ساز مهمترین مشخصه آن است.

۷* آیا کودکان نیز می توانند به یادگیری این ساز ( دف ) بپردازند؟

بلی از آنجا که ساز دف در سایز کوچک برای کودکان هم موجود است از سنین کم هم می توانند به فراگیری دف بپرداند.

۸* قبل یا همزمان با فراگیری دف چه درس های دیگری به من کمک می کند تا نواختن این ساز را بهتر بیاموزم؟

آموختن مبانی موسیقی (خصوصا وزن خوانی) به یادگیری شما کمک می کند.

همینطور گوش دادن به آثار صوتی که شامل تکنوازی یا گروه نوازی دف و دف باشد و خواندن کتاب های مربوط به موسیقی نیز موثر است.

۹* چه مدت زمانی طول می کشد تا من بتوانم این ساز را در حد قابل قبولی بنوازم؟

دوره مقدماتی حدودا هفت ماه طول می کشد. البته این زمان بسته به زمان تمرین هر هنرجو متفاوت است. برای دوره متوسطه تا عالی حدود یکسال و نیم تا دوسال در نظر بگیرید(البته با تمرین و پیگیری مرتب).

۱۰*  شیوه آموزش برای ساز چگونه است؟ آیا در طی دوره آموزشی ناگهان درس ها سخت می شود؟

شیوه آموزشی برای همه سازها به تدریج و از آسان به دشوار و به صورت پله پله می باشد.

در صورت تمرین مرتب روزانه و فراگیری کامل درس ها ، درس های جدید بسیار ساده خواهند بود.
قیمت دف ارزان | مشخصات دف خوب | بهترین مارک دف | خرید دف | فروش دف | کارگاه ساخت دف | قیمت دف | بهترین مدل دف | آموزش ساخت دف | جنس پوست دف | توضیحات مختصر و مهم در مورد ساز دف | ساز دف

نوشته شده در

آموزش دف زدن

آموزش دف زدن

آموزش دف زدن | دف نوازی استاد بابک خواجه نوری | فیلم آموزش دف | کتاب آموزش دف | ریتم های دف | آموزش آنلاین دف | آموزش ریتم ۴/۴ دف | اصول دف زدن | نحوه ی در دست گرفتن دف | تکنیک ریز در دف | آموزش ریز زدن دف | کلاس آموزش دف

نوشته شده در

دف نوازی استاد بابک خواجه نوری

دف نوازی استاد بابک خواجه نوری

آموزش دف زدن | دف نوازی استاد بابک خواجه نوری | فیلم آموزش دف | کتاب آموزش دف | ریتم های دف | آموزش آنلاین دف | آموزش ریتم ۴/۴ دف | اصول دف زدن | نحوه ی در دست گرفتن دف | تکنیک ریز در دف | آموزش ریز زدن دف | کلاس آموزش دف

نوشته شده در

فیلم آموزش دف

فیلم آموزش دف

آموزش دف زدن | دف نوازی استاد بابک خواجه نوری | فیلم آموزش دف | کتاب آموزش دف | ریتم های دف | آموزش آنلاین دف | آموزش ریتم ۴/۴ دف | اصول دف زدن | نحوه ی در دست گرفتن دف | تکنیک ریز در دف | آموزش ریز زدن دف | کلاس آموزش دف

نوشته شده در

کتاب آموزش دف

کتاب آموزش دف

آموزش دف زدن | دف نوازی استاد بابک خواجه نوری | فیلم آموزش دف | کتاب آموزش دف | ریتم های دف | آموزش آنلاین دف | آموزش ریتم ۴/۴ دف | اصول دف زدن | نحوه ی در دست گرفتن دف | تکنیک ریز در دف | آموزش ریز زدن دف | کلاس آموزش دف

نوشته شده در

ساز دف

ساز دف

دَف، یکی از سازهای کوبه‌ای در موسیقی ایرانی است که شامل حلقه‌ای چوبی است که پوست نازکی بر آن کشیده‌اند و با ضربه‌های انگشت می‌نوازند. این ساز از سازهای ضربی ایرانی شبیه به دایره ولی بزرگ‌تر از آن و با صدای بم‌تر است.

ویژگی ساز دف

چنان‌که از کتاب‌های موسیقی و نوشته‌ها و اشعار برمی‌آید، در دوره اسلامی ایران، این ساز برای پشتیبانی از ساز و حفظ وزن به کار می‌رفته و رکن اصلی مجالس عیش و طرب و محافل اهل ذوق و عرفان بوده که قوالان هم با خواندن سرود و ترانه آن را به کار می‌بردند. در کتاب‌های لغت در معنی دف یا دایره می‌نویسند: آن چنبری است از چوب که بر روی آن پوست کشند و بر چنبر آن حلقه‌ها آویزند. در قدیم برای آنکه طنین بهتری داشته باشد روی دف پوست آهو می‌کشیدند.

در قدیم دف یا دایره کوچک را که چنبر آن از روی و برنج ساخته می‌شد خمک یا خمبک می‌گفتند. به دست زدن با وزن و به‌اصطلاح بشکن زدن هم خمک یا خمبک می‌گفتند.

دف‌هایی هم بوده که بر چنبر آن زنگ تعبیه می‌کردند و می‌نواختند. زنگ‌های دف را جلاجل می‌گفتند. در دورهٔ اسلامی به کسانی که دف یا دایره می‌نواختند جلاجل‌زن می‌گفتند.

در ایران کهن، جلاجل وسیله‌ای بیضی‌شکل و بزرگ بود که زنگ‌هایی بر آن می‌بستند و در جنگ‌ها به کار می‌بردند و ظاهراً صدای مهیبی داشته‌است.

دفی را که بر آن زنجیر تعبیه می‌کنند دف زنگی می‌گویند.

تاریخچهٔ حضور دف در موسیقی

در دوران پیش از اسلام دف در موسیقی ایرانی و کُردی حضور داشته به‌طوری‌که رد پای ریتم‌های آن هنوز در موسیقی کردی وجود دارد، اما با ورود اسلام به‌دلیل حرام بودن موسیقی این ساز جهت بقای خود در خانقاه‌ها و تکایای کردستان بست نشست و برای بیش از ۱۳ قرن در خانقاه‌های کردستان همدم دراویش کردستان شد و با ذکر و سماء آنها آمیخته شد بطوریکه ذکرها در هر مقامی با ریتم خاص خود در دف همراه هستند و بعبارتی هر ذکری مقام خود را دارد که مقام‌های دف نام دارند. مقام‌های دف در طرایق کسنزانی و قادری و دیگر طرایق از ۷ تا ۱۰ مقام اصلی هستند. این بست نشینی دف تا سال ۱۳۵۳ ادامه داشت تا این که به اهتمام محمدرضا لطفی و با زحمات بیژن کامکار این بست به پایان رسیده و در این سال پس از قرن‌ها در اجراهای عمومی و در موسیقی غیرعرفانی استفاده شد.

گسترهٔ جغرافیایی استفاده از دف

از این ساز در قاره آسیا بیش از مناطق دیگر جهان استفاده می‌کنند و هر کشوری به فراخور حال و هوای موسیقی خود، از آن استفاده می‌کنند. کاربرد دف به ویژه در خاورمیانه از سایر جاها بیشتر است. در کشورهای عربی همچون عربستان و عمان و کشورهای دیگری چون ترکیه، عراق و آذربایجان از جمله جاهاییست که دف رواج دارد. پس از آنکه تمبک مجلسی شد به تدریج جای دف را گرفت و از رونق دف کاست و دف را بیشتر در شهرهای کوچک و قصبات در مجالس عیش و سرور به کار می‌بردند به ویژه در کردستان و آذربایجان بسیار متداول بود و نوازندگان ماهر داشت. در سال‌های اخیر، دف‌نوازی در بیشتر شهرهای ایران رایج‌تر شده‌است و هنر آموزان به آموختن آن روی آورده‌اند. در کردستان و به ویژه در استان کردستان و استان کرمانشاه دف‌نوازی در میان مردم جایگاه خاصی دارد. رواج بسیار زیاد دف در کردستان به دلیل وجود آیین‌های عرفانی در این ناحیه است. پیروان طریقت قادریه و آیین یارسان از گروه‌هایی هستند که از این ساز در مراسم‌های عرفانیِ خود استفاده می‌کنند. به همین خاطر، بسیاری از مردم کردستان آشنایی مقدماتی با دف دارند. همچنین، به دلیل حلال شمرده شدن دف در دین اسلام پیروان سایر طریقت‌ها، از جمله نقشبندیه، از دف استفاده می‌کنند. مراسم‌های مولودخوانی از دیگر مراسم‌هایی است که مردم کردستان در آن دف‌نوازی می‌کنند. از نوازندگان صاحب‌سبک دف می‌توان بیژن کامکار و مسعود حبیبی را نام برد. کامکار نقش به‌سزایی در شخصیت دادن به این ساز در موسیقی اصیل ایرانی ایفا کرده‌است.

ساختمان دف

کلاف اصلی دف، بدنه‌ای استوانه‌شکل و کوتاه از جنس چوب است که در یک طرف آن استوانه، پوست حیوانات یا پلاستیک کشیده شده‌است (بهترین نوع دف، با پوست حیوانات و در فصل بهار ساخته می‌شود). ابتدا و انتهای قاب اصلی با برش زاویه‌دار (اصطلاحاً برش فارسی) به هم چسبیده می‌شوند و ضخامت یک سمت از کلاف با تراشیدن چوب کمتر شده و پوست با سریش روی این لبه می‌چسبد و با گل‌میخ محکم می‌شود.

ساختمان دف را می‌توان به اجزای زیر تقسیم کرد:

کلاف اصلی
پوست
حلقه‌ها
گل‌میخ‌ها

کمانه
کمانه حلقه‌ای چوبی است با عرض ۵ الی ۶٫۵ سانتی‌متر (تفاوت در اندازه به دلیل تفاوت در اندازه دستان نوازندگان این ساز است و اینکه این ساز برای دستان خانم‌ها نیز مناسب باشد) با دایره‌ای به قطر ۵۰ الی ۵۵ سانتی‌متر که کمتر به اندازه‌های کوچکتر یا بزرگتر دیده می‌شود. ضخامت چوب از طرف پوست، به ۲ الی ۳ میلیمتر و از طرف پشت به ۱٫۵ سانتی‌متر می‌رسد. در صورتی که کمانه به شکل دایره ساخته شده و از تقارن کامل برخوردار باشد و پوست از طرفین یکسان کشیده شود، ساز صدای بسیار مطلوبی خواهد داشت. روی قسمت پشت چوب، یک فرو رفتگی ایجاد می‌گردد که محل استقرار انگشت شست می‌باشد و اصطلاحاً آنرا شستی می‌گویند. کمانه دو گونه است.

کمانهٔ یک‌کمه
از چوبی با قطر ۱٫۵ سانتی‌متر تهیه می‌شود. دو سر چوب را طوری به یکدیگر متصل می‌کنند که به شکل دایره شود. این نوع کمانه، کمتر بر اثر فشار پوست کج می‌شود و از نظر وزن، نسبت به نوع دیگر، سبک‌تر است.
کمانهٔ دوکمه
از دو چوب با قطری در حدود نیم سانتی‌متر که روی هم پرس شده‌اند ساخته می‌شود. این نوع کمانه سنگین‌تر است، اما در برابر فشار پوست مقاوم‌تر است.

پوست مصنوعی ساز دف

پوست مصنوعی نسبت به پوست‌های طبیعی خواصی دارد که از جملهٔ آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

داشتن کوک ثابت
قابلیت کوک با نت برای هر دف معین
یک‌دستی ضخامت سطح پوست دف
یک‌دستی کشش و یک‌دستی مواد سازنده در کل پوست
عدم جذب رطوبت در نتیجهٔ عدم تغییر حالت بر اثر آن
عدم تغییر کوک در حال اجرا
تاب برنداشتن کمانه به دلیل کشش یکسان پوست
صدای استانداردشده همانند سازهای ارکستر و سمفونیک
تجزیه نشدن توسط باکتری‌ها و میکروب‌ها
نداشتن بوی نامطبوع
عدم ایجاد بیماری و حساسیت
عدم افت ارزش ساز به دلیل عدم افت کیفیت پوست آن
پرطرفدارتر از سازهایی با پوست طبیعی

پوست طبیعی ساز دف

برای ساختن دف با پوست طبیعی، از پوست حیواناتی همانند گوسفند، بز، آهو و میش استفاده می‌گردد. پوست مناسب پوستی است که کهنه باشد. برای امتحان، اگر به پوستی آب بزنیم و از آن بوی نامطبوع ساطع نشود، پوست کهنه است.

پوست باید به خوبی دباغی شده باشد، یعنی ضخامت تمام نقاط آن یکسان باشد. برای دباغی پوست نباید از موادی همانند آهک که در صنایع چرم سازی به کار می‌رود، استفاده شود. بلکه باید در آب خوابانده شود و به مرور زمان موها را از پوست جدا نمود. آهک و مواد شیمیایی که در چرم سازی به کار می‌رود، چربی پوست را از بین می‌برند و در صدای آن تأثیر بدی می‌گذارند.

پوست دف را نباید خیلی گرم کرد چون احتمال پاره شدن پوست وجود دارد. در ضمن، ممکن است در اثر کشیدگی زیاد پوست، کمانه کج شود. گرم کردن پوست، باعث خشک شدن چربی پوست شده و ساز را بد صدا می‌کند. حتی‌الامکان نباید به پوست دف آب زد؛ چراکه در درازمدت، بر کیفیت صدای آن اثرگذار است.

اگر پوست دف بر اثر گرمیِ هوا یا آفتاب بسیار کشیده شود، می‌توان آن را از طرف پوست روی زمین صاف یا موزاییک‌شده گذاشت تا رطوبت زمین را آهسته‌آهسته به خود جذب کند.

پوست را نباید روی آتش گرم کرد. برای گرم کردن پوست باید از هوای خشک، آفتاب یا تشک برقی استفاده کرد. اگر هیچ‌کدام از موارد در دسترس نبود، ناگزیر از هیتر برقی یا آتش استفاده می‌شود. لازم است ذکر شود که در این روش، احتمال وقوع شوک حرارتی، پاره شدن پوست، خشک شدن چربی پوست و در نهایت پاره شدن پوست را به همراه دارد. برای جلوگیری از این مورد، باید دف را به فاصله مناسبی از آتش گرفت. باید دف را دایماً بر روی حرارت بچرخانیم تا پوست بتدریج منقبض شود. با دست دما را کنترل می‌کنیم و اگر در جایی دمای پوست از حد مطبوع بیشتر باشد، دف را به صورت رفت و برگشتی (بادبزنی) حرکت می‌دهیم تا آن جایی که دف انقباض لازم را کسب کند.

حلقه‌ها

در جدار داخل کمانه، میخ‌ها قلاب مانندی تعبیه می‌گردد که روی آنها حلقه‌های فلزی ۳تایی یا ۴تایی و با فاصله ۳ سانتی‌متر از پوست و ۱ سانتی‌متر از دسته پهلویی نصب می‌گردند. این حلقه‌ها را با نام دیگری چون جلاجل نیز می‌شناسند.

گل میخ‌ها

به منظور مهار کردن و نگاه داشتن پوست روی کمانه در قسمت پشت، روی ضخامت ۵/۱ سانتی‌متری، کمانه پوست را به وسیلهٔ میخ‌های سر تخت (شبیه به پونز) مهار می‌کنند.

نوازندگان دف

از نوازندگان به نام دف در ایران می‌توان بیژن کامکار و مسعود حبیبی را نام برد. هژار زهاوی از نوازندگان بنام بین‌المللی است.
قیمت دف ارزان | مشخصات دف خوب | بهترین مارک دف | خرید دف | فروش دف | کارگاه ساخت دف | قیمت دف | بهترین مدل دف | آموزش ساخت دف | جنس پوست دف | توضیحات مختصر و مهم در مورد ساز دف | ساز دف

نوشته شده در

ریتم های دف

ریتم های دف

آموزش دف زدن | دف نوازی استاد بابک خواجه نوری | فیلم آموزش دف | کتاب آموزش دف | ریتم های دف | آموزش آنلاین دف | آموزش ریتم ۴/۴ دف | اصول دف زدن | نحوه ی در دست گرفتن دف | تکنیک ریز در دف | آموزش ریز زدن دف | کلاس آموزش دف

نوشته شده در

آموزش آنلاین دف

آموزش آنلاین دف

آموزش آنلاین دف امکان پذیر است؟

اولین سئوالی که توسط هنرجویان موسیقی امروزه مطرح می گردد. در دنیای کنونی، با افزایش سرعت اینترنت، همچنین پیشرفت تکنولوژی و امکانات جذاب استفاده از این بستر، مانند لپ تاپ یا گوشی های هوشمند، شیوه‌ های آموزشی نیز متحول شده اند. در دنیای کنونی، سرعت گسترش دانش و مهارت به شدت افزایش یافته است به حدی که یکی از این روش های نوین و پر طرفدار برای انتقال فرهنگ و هنر موسیقی، آموزش موسیقی آنلاین از طریق بستر اینترنت و حذف محدودیتهای جغرافیایی و زمانی می باشد.

در این روش، آموزش در محیط های جدا از هم صورت می گیرند. برگزاری کلاس به شکل ارتباط دوطرفه و تنها محدود به اینترنت و دوربین وب کم ، بین مدرس و هنرجو می باشد. در واقع در آموزش موسیقی آنلاین، جلسه ویدئویی بین مدرس و هنرجو بر گزار می گردد.

آموزش دف را از کجا آغاز کنیم؟

دف یکی از سازهای پرطرفدار ایرانی است و در میان بانوان ایرانی بسیار رواج پیدا کرده و بسیار محبوب می باشد. آموزش ساز دف برای تمامی سنین امکان پذیر است. و علاوه بر اینکه بعنوان تفریح محسوب می شود می تواند موجب تقویت حافظه و افزایش توانایی های ذهنی گردد. ساز دف نیز مانند تنبک از سازهای کوبه ای م باشد که نقشی مهمی در اجراهای گروهی و همراهی با سازهای دیگر دارد. از جمله دف نوازان معروف می توان به بیژن کامکار اشاره کرد.
آموزش دف زدن | دف نوازی استاد بابک خواجه نوری | فیلم آموزش دف | کتاب آموزش دف | ریتم های دف | آموزش آنلاین دف | آموزش ریتم ۴/۴ دف | اصول دف زدن | نحوه ی در دست گرفتن دف | تکنیک ریز در دف | آموزش ریز زدن دف | کلاس آموزش دف